Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky ALGERA s.r.o.
(podle § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.)

Úvodní ustanovení

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem a zhotovitelem.
2) Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká písemným potvrzením objednávky objednavatele nebo potvrzením objednávky/nabídky zhotovitele druhou smluvní stranou. Písemnou formou se rozumí i fax a email a vyplnění elektronického objednávkového formuláře objednavatelem a následné potvrzení poskytovatelem.
3) Smlouva vzniká, pokud obě strany vyjádří písemný souhlas se všemi jejími náležitostmi nebo s návrhy na jejich změnu.
4) Sjednané podmínky smlouvy lze měnit nebo zrušit pouze písemným ujednáním obou smluvních stran.

 Předmět plnění

1) Předmětem plnění je provedení služeb, které jsou obsaženy v předmětu podnikání zhotovitele a jsou specifikovány v objednávce tj. vyhotovení překladu, lokalizace, korektury, DTP (grafického zpracování, formátování) nebo zajištění tlumočnických služeb (dále jen zakázka) podle podmínek smlouvy.

Překlady

  1. Všeobecná ujednání

1) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit sjednanou zakázku podle podmínek smlouvy a předat ji dohodnutým způsobem objednavateli.

2) Objednavatel se zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu podle ustanovení čl. V těchto Všeobecných podmínek. 

  1. Předání zakázky

1) Objednavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku dohodnutým způsobem v dohodnutém termínu a toto převzetí zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit.

2) Pokud objednavatel tuto povinnost nesplní a ani neurguje dodání zakázky ve lhůtě 24 hodin po uplynutí termínu předání zakázky, zhotovitel předpokládá, že objednavatel zakázku řádně převzal. Pokud objednavatel urguje dodání zakázky po termínu, a objednavatel prokáže, že zakázka byla z jeho strany odeslána, není dodání zakázky opožděné.

3) V případě, že zakázku nelze doručit dohodnutým způsobem, je zhotovitel oprávněn použít náhradní způsob předání na náklad objednavatele po jeho předchozím upozornění.

4) Pokud objednavatel odmítne převzít řádně dohodnutou a vyhotovenou zakázku bez závažného důvodu uznaného písemně oběma stranami, považuje se tato za splněnou, zhotovitel má právo ji vyfakturovat a objednavatel má povinnost fakturu uhradit. 

  1. Práva a povinnosti

1) Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, pro který bude zakázka použita, pokud je tato skutečnost důležitá pro splnění zakázky. Pokud bude zakázka použita pro tisk nebo obdobným způsobem prezentována (např. internet), musí být tato skutečnost uvedena v objednávce, jinak nebude na pozdější reklamace z tohoto důvodu brán zřetel.

2) Pokud objednavatel požaduje v překládaném textu dodržování jím používaných termínů, odborných a zvláštních výrazů, zkratek a podobně, musí na to zhotovitele písemně upozornit a předat zhotoviteli seznam takové požadované terminologie před zahájením zakázky v příslušném jazyce. Dále musí objednavatel určit osobu a předat kontakt s kým bude možné případnou terminologii a jiné konzultovat. Pokud tak objednavatel neučiní, nebude na pozdější reklamace týkající se odborné terminologie brán zřetel.

3) Objednavatel je povinen neprodleně informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit splnění jeho závazku k úhradě ceny zakázky podle smluvních podmínek. Objednavatel je povinen především informovat zhotovitele o tom, že došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek, nebo že vstoupil do likvidace, nebo že taková situace hrozí.

4) Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné.

5) Spěšné a expresní překlady díky svým požadavkům na rychlost mohou být rozděleny více překladatelům. Objednavatel bere skutečnost, že výsledná kvalita nemůže odpovídat výsledku, pokud by na překlad byl vyhrazen běžný termín na vědomí a souhlasí s výslednou kvalitou, která odpovídá těmto podmínkám. 

  1. Reklamace

1) Vyhotovená zakázka má vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v odpovídající kvalitě v souladu se smlouvou (potvrzenou objednávkou).

2) Vyhotovená zakázka má vady zejména v případech, kdy nebyla provedena v odpovídající gramatické anebo významové kvalitě.

3) Reklamaci uplatňuje objednavatel písemně. V reklamaci je nutné uvést její důvod, popsat charakter a případně četnost vad.

4) Pokud uzná zhotovitel reklamaci objednavatele za oprávněnou na základě výsledku nezávislé revize, zajistí na vlastní náklady opravu v přiměřené lhůtě. Pokud reklamace nebude vykazovat objektivní chyby, má zhotovitel nárok na náhradu nákladů spojené s nezávislou revizí.

5) Pokud poskytovatel uzná reklamaci objednavatele za důvodnou a nejedná se přitom o vady uvedené v odst. 2 tohoto článku, bude objednavateli poskytnuta odpovídající sleva z ceny zakázky.

6) Výše slevy na uznané reklamace vad podle odst. 1 se bude řídit v první řadě dohodou obou stran; pokud se strany nedohodnou, bude se sleva řídit odborným posudkem nezávislého arbitra zvoleného dohodou smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem.

7) Zálohu spojenou s vyhotovením posudku uhradí předem obě strany stejným dílem s tím, že konečné vyúčtování bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení.

8) Za případnou škodu způsobenou objednavateli vadami zhotovené zakázky odpovídá zhotovitel, a to maximálně do výše ceny zakázky.

  1. Lhůta k uplatnění reklamace

1) Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

2) Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí vyhotovené zakázky.

3) Po uplynutí uvedené 30 denní lhůty jsou nároky objednavatele považovány za nároky uplatněné opožděně.

Cena zakázky

1) Cena zakázky se řídí platným ceníkem zhotovitele. Cena za objednané služby je uvedena v konkrétní objednávce nebo rámcové smlouvě o službách.

2) Veškeré případné slevy na ceníkové ceny musí být mezi objednavatelem a zhotovitelem dojednány písemně před zahájením plnění ze strany poskytovatele.

3) Předběžná cenová kalkulace, kterou poskytl objednateli zhotovitel, bude doúčtována podle skutečných výsledných nákladů s předáním zakázky. 

Platební podmínky

1) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad po uskutečnění zdanitelného plnění (vyhotovení zakázky dle smlouvy).

2) Objednavatel je povinen uhradit předepsanou částku včetně DPH a plné výši a ke dni uvedenému na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem.

3) Při prodlení s placením je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4) Při opožděné platbě je úhrada objednavatele nejdříve započítána na smluvní penále a zbývající část na dluh samotný.

5) Zhotovitel je v případě rozsáhlejších zakázek nebo z jiných podstatných důvodů oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu splatnou v termínu uvedeném na faktuře. 

Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

1) Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu na jedné straně vyskytly neodstranitelné překážky bránící splnění závazku.

2) To, že od smlouvy odstupuje, je odstupující strana sdělit druhé straně písemně a neprodleně poté, co se o překážkách bránících splnění závazku dozví.

3) V případě, že od smlouvy odstupuje objednavatel, je povinen uhradit zhotoviteli stornovací poplatky.

3.1) U překladatelských služeb, korektur, grafického zpracování, formátování vyúčtuje zhotovitel objednavateli stornovací poplatek ve výši odpovídající ceně již vyhotovené části zakázky.

Důvěrnost informací

1) Smluvní strany považují za předmět obchodního tajemství (podle § 17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění) veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy, nebo které se v souvislosti s jejím plněním dozvědí. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití. Závazek mlčenlivosti obou stran platí tři (3) roky po zániku smlouvy.

2) Za obchodní tajemství se nepovažuje údaj, který je před sdělením veřejně známý nebo dostupný a údaj, který je nutno sdělit třetí straně na základě rozhodnutí soudu nebo jiného oprávněného státního orgánu. 

Závěrečná ustanovení

1) Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.

2) Znění těchto obchodních podmínek se stává pro smluvní strany závazné podpisem příslušné smlouvy, jejíž jsou nedílnou součástí.

3) Tyto obchodní podmínky jsou považovány za Všeobecné obchodní podmínky společnosti ALGERA s.r.o. ve smyslu § 273 zákona č. 513/1991 Sb. a jsou platné od 30. 3. 2010.

Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smluv uzavřených mezi společností ALGERA a zákazníkem a platí v plném rozsahu, pokud ve smlouvě nebylo dohodnuto jinak. Jakékoli jiné podmínky platí pouze tehdy, pokud byly společností ALGERA písemně potvrzeny.